Schade melden telefoon 075-6120097

Algemene Voorwaarden voor financiële dienstverleners – januari 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door H. Engelen BV, h.o.d.n. Argo Adviesgroep, Bruin Verzekeringen, Argodin Assuradeuren gevestigd te Wormer aan de Dorpsstraat 43, 153 HC hierna te noemen: “Argo”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Argo en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Argo werkzaam zijn.

De wederpartij van Argo is degene aan wie Argo enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Argo gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Argo gesloten overeenkomsten waarbij Argo zich verplicht tot het leverenvan diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Argo zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Argo slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Argo en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende

bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van Argo zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2. Aan Argo verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Argo, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Argo een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Argo is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Argo, aan Argo heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Argo heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Argo wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Argo heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Argo aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Argo gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Argo het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Argo toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover Argo bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Argo is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Argo is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Argo wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Argo is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Argo beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Argo voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Argo, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Argo gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Argo uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Argo te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Argo aanleiding geeft, is Argo bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Argo opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Argo die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Argo zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Argo bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Argo verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Argo

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Argo alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Argo bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Argo wordt uitgekeerd, inclusief het door Argo te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Argo in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Argo alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Argo bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Argo is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Argo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Argo gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Argo kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Argo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Argo verzonden (email)berichten Argo niet hebben bereikt.

7.7 Argo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Argo, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Argo niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Argo voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Argo indien Argo zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Argo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Argo redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Argo ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Argo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Argo kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Argo verstrekte persoonsgegevens zullen door Argo niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Argo op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Argo, zal Argo de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Argo is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Argo is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.002669. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Argo conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Argo de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Argo in verband met door Argo verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Beleid privacy en datalekken

12.1 Voor datalekken en waarborging privacy is door ons beleid opgemaakt. Wij hanteren een privacy beleid & datalekken beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op onze website www.argoadvies.com kunt u dit beleid inzien

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.