Schade melden telefoon 075-6120097

Eigenrisicodrager Ziektewet WGA

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U betaalt hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij UWV.

Met de module WGA Eigenrisicodragen kiest u voor meer grip op de re-integratie van uw (ex-)werknemers vanaf de ziekmelding. En we vergoeden de WGA-uitkeringen die gedurende tien jaar voor uw rekening komen.

Module WGA Eigenrisicodragen

De module WGA Eigenrisicodragen is een onderdeel van het Verzuimpakket werkgever en biedt:

  • Ondersteuning bij re-integratie van zieke (ex-)werknemers, vanaf de eerste ziektedag, waardoor uw (ex-)werknemers sneller terugkeren naar werk.
  • Twaalf jaar begeleiding, zodat de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers niet langer duurt dan nodig is.

Wat is verzekerd?

Met de module Eigenrisicodragen draagt u het financiële risico over aan de verzekeraar.

UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als werkgever of werknemer kunt u het niet eens zijn met die beoordeling. Bijvoorbeeld omdat een werknemer juist meer of minder kan. U kunt dan bezwaar indienen tegen de beoordeling van UWV. Die bezwaarprocedure is inbegrepen in onze module WGA Eigenrisicodragen en levert flinke besparingen op.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.